Wedstrijdreglement 2021

De afdeling Golf heeft een algemeen wedstrijdreglement. Bij dit reglement horen vier bijlagen te weten:
Bijlage 1: Speeltempo. De tekst is te vinden onderaan het algemeen wedstrijdreglement.
Bijlage 2: Gedragscode. De tekst is te vinden onderaan het algemeen wedstrijdreglement.
Bijlage 3: Strokeplay reglement. Klik voor de tekst op de link hieronder 
         Strokeplaykampioenschap reglement 
Bijlage 4: Matchplay reglement. Klik voor de tekst op de link hieronder
         Matchplaykampioenschap reglement

Algemeen Wedstrijdreglement

Op advies van de Wedstrijdcommissie en de Regel- en Handicapcommissie vastgesteld door het bestuur van de afdeling Golf. Dit wedstrijdreglement vervangt het reglement van 2019.

 

1) Algemeen: 

a. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door De Kieviten, afdeling Golf.

b. Eenieder die zich inschrijft voor deze wedstrijden wordt geacht de bepalingen van dit reglement te kennen. 

c. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf, as approved by R&A Rules Limited”. Daarnaast zijn de (tijdelijke) plaatselijke regels en eventueel voor de wedstrijd geldende bepalingen van toepassing. 

d. Voor wedstrijden waarvoor dit wenselijk wordt geacht, wordt naast dit Algemeen Wedstrijdreglement een specifieke bijlage bij dit wedstrijdreglement opgesteld. (Bijlagen Strokeplay en Matchplay die als apart document zullen worden gepubliceerd.).

e. In de tekst van dit Algemeen Wedstrijdreglement wordt meerdere malen verwezen naar de golfregels of worden (delen van) teksten uit de golfregels gebruikt. Om de leesbaarheid te bevorderen wordt veelal volstaan met een verkorte tekst. De oorspronkelijke tekst uit het regelboek blijft echter onverkort van kracht. In gevallen van twijfel geldt de oorspronkelijke Engelstalige uitgave.

2) De Commissie en de wedstrijdleiding. 

a. De commissie die namens de vereniging de wedstrijd organiseert is De Commissie, als omschreven in de Golfregels. 

b. Namens de commissie wordt een wedstrijdleider aangesteld. Deze treedt op en beslist, zo nodig na overleg met de (Regel & Handicap-) commissie, bij geschillen tussen leden en de Commissie die de golfregels en het wedstrijdreglement betreffen. 

3) De wedstrijdkalender. 

a. De wedstrijdcommissie publiceert jaarlijks in de maand februari de wedstrijdkalender voor dat jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Inloopwedstrijden, Matchplaywedstrijden, Qualifying en Non-Qualifying Strokeplaywedstrijden. 

b. Inloopwedstrijden worden georganiseerd op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en zondagochtend. Deze wedstrijden kunnen zowel qualifying als non-qualifying zijn. Deze inloopwedstrijden worden niet individueel aangekondigd op de website van De Kieviten.

c. Qualifying wedstrijden: een qualifying wedstrijd is iedere wedstrijd voor individuele spelers, gespeeld onder qualifying condities: 9 of 18 holes op een gemeten baan van de officiële afslagplaatsen, onder toezicht van een marker. De spelvorm is strokeplay, stableford, maximum score of tegen par. 

Iedere qualifying wedstrijd (met uitzondering van Inloopwedstrijden) is als zodanig aangemerkt op De Kieviten website onder het hoofdstuk Wedstrijden.

d. Matchplaywedstrijden. Deze zijn per definitie non-qualifying, maar behoren niet noodzakelijkerwijs tot de categorie “gezelligheidswedstrijden”.

e. Non-Qualifying wedstrijden of “gezelligheidswedstrijden”, zijn alle wedstrijden die niet aan de voorwaarden voor een qualifying wedstrijd voldoen. 

4) Deelname en aan- en afmelden. 

a. Wedstrijden zijn toegankelijk voor leden van De Kieviten Golf met minimaal een WHS-handicap index (WHI) van 54, tenzij eventuele inschrijfbeperkingen  op de wedstrijdaankondiging zijn vermeld (zoals b.v. afwijkende hcp limiet, aantal deelnemers, leeftijdsbeperking etc).

b. Voor inloopwedstrijden geldt een maximumaantal deelnemers van 36.

c. Voor deelname aan de wedstrijden is door het bestuur een inschrijfgeld vastgesteld, dat per wedstrijd kan verschillen. Het tarief wordt jaarlijks door het golfbestuur vastgesteld en gepubliceerd op de wedstrijdaankondiging. De speler moet het inschrijfgeld op de wedstrijddag voldoen aan de wedstrijdtafel (voor clubwedstrijden) of de stempelkaart laten aftekenen door de wedstrijdleider (voor inloopwedstrijden).

d. Voor zover het maximumaantal deelnemers niet is overschreden, kunnen ook niet-leden (uitsluitend op introductie van een meespelend lid) deelnemen aan wedstrijden. Zij betalen naast het reguliere inschrijfgeld voor de wedstrijd ook het (introductie-) greenfeetarief voor niet-leden.
Niet-leden zijn uitgesloten van deelname aan clubkampioenschappen.

e.   Playing Handicap. Voor een wedstrijd met handicapverrekening die bestaat uit meer dan één ronde en wordt gespeeld op één of meer opeenvolgende dagen, geldt dat gedurende de gehele wedstrijd wordt  gespeeld met de playing handicap die de speler bij aanvang van de eerste ronde had.

f. Vooraf inschrijven voor alle wedstrijden is noodzakelijk. Spelers dienen zich aan te melden via de website of de app van EGolf4U. Bij overschrijding van het maximumaantal deelnemers telt de volgorde van aanmelden.

g. De sluiting van inschrijving wordt per wedstrijd aangegeven. Voor weekend wedstrijden sluit de inschrijving in beginsel de donderdag voorafgaande aan de wedstrijd. In geval van calamiteiten kan de commissie hiervan afwijken.

h. Bij het bereiken van het maximumaantal deelnemers wordt men automatisch op de reservelijst geplaatst (op volgorde van inschrijving). 

i. De Commissie kan, in geval van te geringe inschrijving (minder dan 16 personen) of wegens weersomstandigheden besluiten de wedstrijd af te gelasten, op een later tijdstip te starten of de wedstrijdvorm te wijzigen. 

j. Afmelden kan via EGolf4U, zolang de startlijst nog niet is gepubliceerd door de inschrijving weer in te trekken. Na het publiceren van de startlijst kan uitsluitend worden afgemeld bij de wedstrijdleiding onder opgaaf van redenen. 

k. Niet ingeschreven spelers kunnen slechts deelnemen aan de wedstrijden als er voldoende ruimte is, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider.

l. Wedstrijdsponsors kunnen maximaal 2 geïnviteerde deelnemers per wedstrijd laten meespelen zonder greenfee verplichting (indien van toepassing). 

5) Tees 

Er is op De Kieviten geen lengteverschil in gele- en rode tees.
Voor de bepaling van het aantal handicapslagen worden voor de heren de gele tees gebruikt en voor de dames de rode tees.

6) Startlijsten. 

a. Voor inloopwedstrijden worden geen startlijsten gepubliceerd.

b. De (voorlopige) startlijst wordt, voor wedstrijden waarvoor dat van toepassing is, minimaal drie dagen voorafgaande aan de wedstrijd gepubliceerd via De Kieviten website onder het hoofdstuk Wedstrijden.

c. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wijzigingen in de startvolgorde en starttijd aan te brengen. Deze wijzigingen worden zo snel als praktisch mogelijk is naar alle deelnemers gecommuniceerd, bij voorkeur via e-mail.

7) Verplichtingen voor de deelnemers. 

a. De speler dient zich uiterlijk een half uur voor de starttijd te melden bij de wedstrijdleiding, het inschrijfgeld te voldoen of de stempelkaart te laten aftekenen, en de scorekaart in ontvangst te nemen. 
In gevallen dat de scorekaart al is voorzien van de gegevens van de speler dient de speler de handicap index (WHI) te controleren en een eventuele afwijking kenbaar te maken zodat deze op de kaart gecorrigeerd kan worden. 

b. De speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd en, indien van toepassing, op de vastgestelde hole (bij gunshot-start). 

c. Indien de speler binnen vijf minuten na zijn starttijd op zijn startplaats arriveert, en gereed is om te spelen, krijgt de speler de algemene straf.

d. Arriveert een speler meer dan 5 minuten na zijn starttijd dan volgt diskwalificatie. 

e. Bij het spelen van stableford, maximum score, of tegen par wedstrijden is de speler verplicht zijn bal op te pakken indien door hem op de betreffende hole niet meer kan worden gescoord. 

8) Speeltempo 

a. Voor een vlot verloop van de wedstrijd dienen de deelnemers niet alleen de golfregels en -etiquette zorgvuldig en volledig na te leven, maar tevens een goede speelsnelheid aan te houden en geen onnodig oponthoud te veroorzaken. 

b. Er is een Plaatselijke Regel ingesteld om langzaam spel tegen te gaan. De volledige versie is als bijlage 1 aan dit reglement toegevoegd. 
Samengevat is sprake van slow play indien:

i. er langer over een ronde wordt gedaan dan de vastgestelde tijd van 3 uur over 18 holes in een 3-bal strokeplay. 
ii.     een groep “uit positie” is, dat wil zeggen meer dan een hole achterstand heeft op de flight voor hen. 

c. Indien slow play wordt geconstateerd door de wedstrijdleiding of de marshall kunnen sancties worden toegepast volgens de richtlijnen uit bijlage 1: Speeltempo. 

9) Onderbreken en herstarten. 

a. De Commissie heeft de bevoegdheid het spel te onderbreken wegens:

· Gevaar voor blikseminslag (onverlet het recht van spelers om zelf het spel te onderbreken),

· Lichtomstandigheden die het onmogelijk maken de bal goed te zien,

· Wateroverlast als de greens (met name rondom de hole) plassen vertonen en het spel onredelijk wordt beïnvloed,

· Wind als blijkt dat de bal op de greens niet meer stil blijft liggen.

b. Het signaal om het spel te onderbreken is één lang aangehouden toon van een luchthoorn.

c.  Indien de commissie van mening is dat het spel kan worden hervat, zal dat worden aangegeven door twee korte signalen op een luchthoorn.

d. Indien onderbreking leidt tot afgelasten van de wedstrijd vervallen alle scores en straffen van die wedstrijd.

10) Scorekaarten en vaststellen van de uitslag. 

a. Speler en marker dienen de scorekaarten voor de wedstrijd uit te wisselen en, na afloop van de wedstrijd, zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 10 minuten) de volledig ingevulde, gecontroleerde en ondertekende scorekaarten bij de wedstrijdleiding in te leveren.
Bij voorkeur wordt de scorekaart door de speler digitaal ingevoerd via de app van EGolf4U. 

b. Bij het invullen van de scorekaart worden, indien een ronde over 18 holes wordt gespeeld, altijd als eerste de holes 1 t/m 9 ingevuld ( ongeacht op welke hole men start). Er wordt dus niet “doorgeschreven”.

c.   Een scorekaart is ingeleverd op het moment dat:
i. De scorekaart is ingeleverd bij de wedstrijdtafel of digitaal is ingevoerd in de app van EGolf4U en bevestigd door de speler.
ii.     De speler de wedstrijdtafel heeft verlaten, ongeacht of de scorekaart is gecontroleerd op juistheid door de wedstrijdleiding.

d. Voor Matchplay geldt dat een score officieel is op het moment dat beide spelers de stand hebben doorgegeven aan de wedstrijdleiding.

     Voor alle overige wedstrijden geldt:
Als alle scorekaarten zijn ingeleverd of digitaal ingevoerd en door de wedstrijdleiding akkoord zijn bevonden, wordt de uitslag van de wedstrijd vastgesteld op basis van de criteria die voor die wedstrijd gelden:
i.   Voor Stablefordwedstrijden: aantal punten (hoogste wint)
ii.  Voor Strokeplaywedstrijden: aantal slagen (laagste wint, eventueel na verrekening handicap)

11) Uitslag in geval van gelijke stand (ties). 

a. In het geval dat er een gelijke stand voor de eerste plaats is, gelden de volgende regels:

     i. In Stableford geldt dat bij een gelijk aantal punten voor de eerste plaats de speler met het laagste aantal slagen (zonder handicap-verrekening) wint. Is het aantal slagen gelijk dan geldt het “Matching Cards” systeem. Hierbij wordt gekeken naar de score over de laatste 36, 18 (bij meerdere rondes), 9, 6, 3, 1 hole(s). Is de score dan nog gelijk beslist het lot. Voor de bepaling van de laatste 9 etc. holes worden de holes 10 t/m 18 op de scorekaart genomen, ongeacht op welke hole de speler is gestart.

     ii. In Strokeplay met handicapverrekening geldt dat bij een gelijk aantal slagen de speler met het laagste aantal slagen zonder handicapverrekening wint. Is ook dat aantal gelijk geldt het “Matching Cards” systeem.

     iii. In Strokeplay zonder handicapverrekening geldt het “Matching Cards” systeem. 

    iv.  Voor alle overige plaatsen geldt te allen tijde het “Matching Cards” systeem.

b. Voor een aantal wedstrijden kunnen andere bepalingen gelden (zoals een play-off, of bij Matchplay). Deze worden in de betreffende bijlage opgenomen.

12) Prijsuitreiking. 

a. De wedstrijdleiding zal zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemers de prijsuitreiking aanvangen. Indien dit niet mogelijk is, zullen de deelnemers hiervan tijdig in kennis worden gesteld. 

b. Het is de sportieve plicht van iedere deelnemer de prijsuitreiking bij te wonen. Is men door omstandigheden hiertoe niet in staat, dan dient dit aan de wedstrijdleiding te worden gemeld. Als men niet aanwezig is, zonder afmelding met geldige reden, behoudt men wel de plaats in de uitslag, maar gaat de eventuele prijs naar de volgende deelnemer in de uitslag. 

13) Handicarts en caddies. 

a. Bij wedstrijden mag men alleen handicarts gebruiken indien de gebruiker bij inschrijving voor de wedstrijd in het bezit is van een gebruikerskaart of een tijdelijke machtiging van de wedstrijdcommissie.

b. Tenzij voor de wedstrijd anders is meegedeeld, is het spelers niet toegestaan gebruik te maken van een caddie. 

14) Gedragscode. 

a. De speler dient zich te onthouden van elke uiting, die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren. Tevens dient men de richtlijnen voor het gedrag, zoals vastgelegd in de gedragscode (Bijlage 2) te volgen. 

b. Niet opvolgen van de gedragsregels kan leiden tot sancties van de wedstrijdleiding.

15) Afstandsmeters. 

a. Een speler mag de afstanden bepalen met elk apparaat dat hiervoor geschikt is (met uitzondering van smartphones), op voorwaarde dat de speler het betreffende instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten  . 

b. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat eveneens ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), en hij/zij ook die gegevens benut bij zijn/haar spel dan overtreedt hij/zij Regel 4-3. 
De Straf op grond van Regel 4-3 is voor de eerste overtreding de Algemene straf.
Bij een tweede overtreding van Regel 4-3 is de straf: Diskwalificatie. 

16) No Show. 

a. Indien zonder (op tijd) af te melden of zonder geldige reden, niet aan een wedstrijd wordt deelgenomen, kan men, na informatie door de wedstrijdleider, direct voor de eerstvolgende wedstrijd worden geschorst. 

b. Bij herhaling volgt uitsluiting voor 3 opeenvolgende wedstrijden, die door de betreffende commissie georganiseerd worden, waarbij de clubkampioenschappen Strokeplay of Matchplay gelden als 1 wedstrijd. 

17) Sancties:

a. Bij overtreding van de gedragscode of het speeltempo kan de betreffende speler worden bestraft volgens de in de Bijlagen 1 (Speeltempo) en 2 (Gedragscode) opgenomen procedure.

b. Overige sancties zijn bij de betreffende paragrafen vermeld.

18) Beroep.

a. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding met betrekking tot diskwalificatie vanwege gedrag of speeltempo en/of schorsing is beroep mogelijk bij het bestuur binnen één week na oplegging van de straf.
De datum van het versturen van de e-mail dienaangaande dan wel de datum van het poststempel ingeval van schriftelijke mededeling per post geldt hierbij als beroepsdatum. 

b. Geen beroep is mogelijk tegen sancties die zijn opgelegd in het kader van de Golfregels (het toekennen van strafslagen en/of diskwalificatie vanwege een ernstige overtreding tegen de golfregels).

19) Onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen.

 

 

Bijlage 1 bij Algemeen Wedstrijdreglement: Speeltempo

In de nieuwe golfregels vanaf 2019 is meer aandacht voor het handhaven van het speeltempo gedurende een ronde.
De Commissie wordt aangeraden om een speciale Plaatselijke Regel (Local Rule) in te stellen met betrekking tot het speeltempo.
Deze bijlage  is een uitwerking van deze Plaatselijke Regel.

Inleiding

De wedstrijden, maar ook gezelligheidsrondes hebben de tendens om steeds langer te duren. Waar 3 uur de norm is voor een normale 18 holes wedstrijd met 3-bal start, duren de wedstrijden regelmatig langer. Om de doorstroming te verbeteren en het groeiende ongenoegen te beperken, is deze regeling opgesteld. 

De golfregels bieden daarvoor de mogelijkheden: zie Regel 5.6. Het is aan de Commissie om een maximaal toegestane speeltijd per ronde en/of per hole vast te stellen. Overschrijding hiervan kan leiden tot sancties voor spelers.

LET WEL: De wedstrijdleiding of marshall is er niet op uit om strafslagen voor langzaam spel te geven. Ze willen alleen de andere spelers helpen, door langzame groepen "aan te moedigen", zodat iedereen in een vlot tempo kan spelen.

Maximaal toegestane speeltijd 

Het is niet eenvoudig om daar een vaste norm voor aan te geven aangezien verschillende variabelen van invloed zijn, zoals: spelvorm, flightsamenstelling, tijdstart of shotgun, weersomstandigheden, lengte en moeilijkheid van de baan en de tee waarvan gespeeld wordt etc. 
Desalniettemin gelden voor wedstrijden en rondes op “de Kieviten” de volgende richttijden:
(De ronde kan korter of langer duren afhankelijk van de hier boven genoemde variabelen)

· 9 holes 3-bal 1:30 uur, 
· 18 holes, 3-bal: 3 uur,
· 9 holes 4- bal 1:45 uur,
· 18 holes 4-bal 3:30 uur. 

Controle op speelsnelheid in de baan

Belangrijker dan de maximale speeltijd per ronde is het begrip “uit positie”. Elke groep wordt namelijk geacht om het tijdschema te kunnen volgen. 

Als dit niet lukt dan kan de groep als "uit positie" worden aangemerkt. 

Wanneer moet je sneller gaan spelen? Je bent “uit positie” en moet dus sneller gaan spelen: 
· als je boven de toegestane tijd bent (zie schema hierboven),
· als je meer dan een volledige hole vóór je leeg hebt en spelers achter je moeten wachten.

Maatregelen als groep "uit positie" is. 

Als een groep als "uit positie" wordt aangemerkt (zie boven) en er zijn geen bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de wedstrijdleiding, dan wordt de groep gewaarschuwd en aangemoedigd sneller te spelen. 

Als na 2 holes de groep niet significant is ingelopen op het tijdschema of de groep voor hen dan wordt de groep gevolgd en "getimed". In dat geval zal van elke speler uit de groep de benodigde tijd voor iedere slag worden opgenomen. 

Een speler wiens groep getimed is, behoudt een `tijdsoverschrijding' tijdens de ronde, zelfs als de groep daarna niet meer uit positie is of de ronde uitspeelt binnen de toegestane tijd.

Gerekend vanaf het moment dat de speler aan de beurt is, krijgt een speler een tijdsoverschrijding wanneer hij: 

Als eerste moet spelen en hij meer dan 50 seconden doet over een slag, inclusief een afslag op een Par 3.

Meer dan 40 seconden doet over een afslag op een Par 4, of als hij als 2e of 3e etc. zijn volgende slag doet. 

Straf op overtreding van de tijdsregel, dus nadat de groep al gewaarschuwd is. 

1e overtreding Matchplay en Strokeplay: Waarschuwing 

2e overtreding Matchplay en Strokeplay: 1 strafslag

3e overtreding Matchplay en Strokeplay: Algemene straf

4e overtreding matchplay en Strokeplay: Diskwalificatie 

Ready Golf

De wedstrijdcommissie hoopt van ganser harte dat we de “uit positie” regel en de “timing” maar zelden hoeven toe te passen. De deelnemers aan onze wedstrijden hebben dat zelf in de hand. Een zeer goede mogelijkheid om het speeltempo te verhogen is het spelen van “Ready Golf”.
Ready Golf houdt in dat een speler slaat als hij klaar is om dat te doen en het ook veilig is om de slag uit te voeren. Het maakt daarbij niet uit of de speler op dat moment aan de beurt is of niet.Enkele algemene tips om het spel te versnellen:

· Als het je beurt is om te slaan, zorg er dan voor dat je écht klaarstaat. 

· Nadenken over je slag doe je tijdens het lopen of tijdens de slagen van je medespeler(s) en niet pas als je aan de beurt bent. 

· Probeer de afstand in te schatten als je naar je bal toe loopt. Dus niet als je er al bent. Loop dus via de afstandsmarkers op de sprinklers/tegels naar je bal en niet eerst naar de bal en dan terug naar de sprinklers/tegels. 

· Tijdens datzelfde wandelingetje kun je ook vast een club kiezen. 

· Verplaats je niet als flight van bal naar bal, maar loop al vast in de richting van je eigen bal, uiteraard zonder de anderen te hinderen. 

· Neem een extra bal mee. Als je twijfelt over het terugvinden van je bal, sla dan een provisionele bal. 

· Niet zoeken naar weggeslagen tees.

· Zet je tas of trolley aan de zijkant van de green in de richting van de volgende hole. Als dit betekent dat je een stukje moet omlopen, doe het dan toch maar. 

· Klets niet te veel op de green, dat kan ook prima als je naar de volgende hole of slag loopt. 

· Kleine puttjes direct uit holen, niet uitgebreid marken en de beurt eerst aan een andere speler geven. 

· In matchplay wedstrijden worden korte puttjes gegeven. Hole dan niet uit en raap de bal op. 

· Als je hebt uitgeholed, maak dan geen oefenputtjes meer. 

· Vul de scorekaart in als je naar de volgende hole loopt of op de afslagplaats van de volgende hole, niet op de green. 

· Les in de baan: niemand zit op jouw advies te wachten, echt niemand. 

· Let altijd ook goed op de balvlucht van je medespeler(s) om het zoeken makkelijker te maken. 

· Zoeken naar de bal zou niet langer moeten duren dan +/- twee minuten (het is maar een bal), al zeggen de regels dat u drie minuten de tijd hebt. Bent u vastberaden toch die bal te vinden? Laat dan meteen de flight achter je door, ook als iemand alleen speelt. 

· Als je medespeler naar de bal gaat zoeken en je bent in de mogelijkheid om eerst je bal te slaan, doe dat dan, ga daarna mee zoeken. 

· Ben je nog niet klaar voor de afslag, laat dan degene die wel klaarstaat voorgaan. 

· Kun je in Stableford geen punten meer halen, raap dan de bal op en loop met je medespeler mee tot hij of zij de hole afmaakt. Speel dus niet verder. 

· Maak maximaal één proefswing voordat je slaat. 

· Let erop dat je desgewenst de vlag bewaakt of eruit haalt als het nog niet jouw beurt is om te putten. Het is niet alleen beleefd, maar scheelt in tijd. En bekijk meteen je lijntje als de ander aan het putten is. (LET OP!!! Vanaf 2019 mag de vlag in de hole blijven bij het putten.)

· Telefoneer nooit in de baan, tenzij het een noodgeval is.

· Kwam je bal in het water terecht?  Droppen en doorgaan. De kans dat je de bal vindt is minimaal.

· Loop door! Het scheelt stukken in tijd. Onze baan is ongeveer 2850 m lang. Met wat verplaatsingen en wat zigzaggen, loop je al gauw 3500 m. Slenteren met 4 km/uur kost 2 uur looptijd. De rest is wachttijd en tijd die je nodig hebt om de bal te slaan. Met een normale wandelpas van 5-6 km/uur wordt je ronde ruim 30 minuten korter. Makkelijk verdiend en het is nog gezonder ook !! 

Bijlage 2 bij Algemeen Wedstrijdreglement: Gedragscode

In de nieuwe golfregels vanaf 2019 is meer aandacht voor het gedrag van spelers en het handhaven daarvan.
De Commissie wordt aangeraden om een speciale gedragscode (“Code of Conduct”) in te stellen.
Deze bijlage is een uitwerking van deze aanbeveling weergegeven.

Inleiding

Spelers worden al vanaf de eerste kennismaking met de golfsport bekend gemaakt met de etiquette van de sport en met de manier waarop men zich dient te gedragen op en rond de baan.
Tot en met 2018 had de paragraaf met etiquette echter geen mogelijkheden om  spelers te dwingen zich te houden aan algemeen aanvaarde gebruiken.Met de introductie van de gedragscode in de Regels van 2019 is deze mogelijkheid er wel.
Bij de NGF hebben problemen met het gedrag van spelers in het verleden geleid tot de introductie van het Zero Tolerancebeleid.
Wij willen als club (nog) niet zo ver gaan, maar meer aandacht voor spelersgedrag en het beteugelen van excessen daarin heeft zeker onze aandacht.
Bij het opstellen van onderstaande gedragscode is uitgegaan van de aanbevelingen in het Guide Book en zijn ook richtlijnen van de NGF op dit gebied meegenomen.

De gedragscode

Spelers worden onder alle omstandigheden geacht zich sportief en hoffelijk te gedragen. Respect voor het spel, de regels, medespelers en officials staat daarbij boven alles.
In deze code wordt aangegeven welke gedragingen door golfclub “De Kieviten” als onwenselijk worden beschouwd. Er zijn daarbij verschillende “gradaties” te onderscheiden, die kunnen leiden tot sancties, uiteenlopend van waarschuwingen tot diskwalificatie en schorsing van spelers en/of verwijdering van de baan.
Onderstaande lijst bevat een aantal van deze gedragingen, maar is daartoe niet gelimiteerd.

· Opzettelijk beschadigen van de baan, bijvoorbeeld door een stok hard in de grond te slaan, anders dan bij het doen van een slag naar de bal.

· Opzettelijk beschadigen van alles wat zich op of rond de baan bevindt (bijvoorbeeld: stok tegen een boom aan slaan, netten beschadigen, beschadigingen in of aan het clubhuis)

· Gooien van stokken en/of ballen naar medespelers en/of toeschouwers.

· Opzettelijk spelen zonder daarbij de regels in acht te nemen (vals spel)

· Het spelen van een zodanige handicap dat de speler daar onevenredig voordeel van heeft

· Opzettelijk schelden en/of herhaaldelijk gebruik van onwelvoeglijke taal

· Opzettelijk storen van spelers tijdens hun slag

· Geen respect tonen in woord en gedrag voor andere spelers en/of officials

· Niet aanharken van bunkers

· Niet terugleggen van uitgeslagen plaggen of niet repareren van beschadigingen aan de green

· Niet houden aan kledingvoorschriften zoals die door de club zijn opgesteld.

· Gebruik van de mobiele telefoon, anders dan in noodgevallen. (De telefoon dient te allen tijde op “stil” of “trillen” te staan als de speler in de baan is).

Sancties

De regels van 2019 geven de club de mogelijkheid om in de gedragscode vast te leggen op welke wijze spelers kunnen worden gesanctioneerd bij onwenselijk gedrag.
De algemene procedure bij overtredingen tegen de gedragscode is als volgt:

Bij wedstrijden

1e overtreding gedragscode: Waarschuwing
2e overtreding gedragscode: 1 strafslag
3e overtreding gedragscode: Algemene straf
4e overtreding gedragscode: Diskwalificatie

Buiten wedstrijden

1e overtreding gedragscode: Waarschuwing
2e overtreding gedragscode: Verwijdering van de baan

Echter, als naar het oordeel van de wedstrijdleiding (bij wedstrijden) of marshall (buiten wedstrijden om) het gedrag zodanig is dat een zwaardere sanctie op zijn plaats is, kan deze zwaardere sanctie direct worden toegepast.
Als aanvulling hierop bestaat er (bij zeer ernstige misdragingen) de mogelijkheid om een speler bij het bestuur van de afdeling Golf voor te dragen voor verdere disciplinaire maatregelen (zoals schorsing).

Beroepsmogelijkheden

Indien een speler, naar zijn of haar oordeel, meent ten onrechte te zijn bestraft kan deze beroep aantekenen. Dit beroep moet binnen één  week na de gebeurtenis en met redenen omkleed schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van de afdeling Golf.
De datum van het versturen van de e-mail dienaangaande dan wel de datum van het poststempel ingeval van schriftelijke mededeling per post geldt hierbij als beroepsdatum.
LET WEL: De wedstrijdleiding of marshall is er niet op uit om strafslagen voor gedrag te geven.
Ze willen alleen spelers helpen door spelers die zich niet correct gedragen te corrigeren, zodat iedereen prettig kan spelen.

 

 

 

Downloads: