Plaatselijke regels Golfclub De Kieviten 2021

Buiten de Baan 
is het gehele gebied: De baan in beeld: 

a. Voorbij de grenzen die worden aangegeven met witte lijnen en/of palen die de grens van de baan aangeven. 
b. Voorbij de baanzijde van de sloot die de baan omgeeft.

Stenen in bunkers zijn losse obstakels

Grond in Bewerking (GUR)

a. Daar waar GUR is gemerkt met blauwe palen MAG de speler de belemmering ontwijken.
b. GUR gemarkeerd door blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone. Indien sprake is van een belemmering dan moet de speler deze ontwijken volgens regel 16 -1f.
c. Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Verkeerde green 

Bij het spelen van hole 2/9, 3/10, 7/16 of 9/18 moet de speler handelen volgens Regel 13-1f als zijn of haar bal  tot stilstand is gekomen op de green van een andere hole dan de hole die op dat moment wordt gespeeld of als die green een belemmering vormt voor zijn of haar stand of de ruimte van de voorgenomen swing.

• Bij het bepalen van de dropzone voor het ontwijken van die green omvat de green ook een afstand van twee clublengten vanaf de rand van de green. 
• Bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering moet zowel de green als de voorgreen volledig ontweken worden.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Dropping zones

Indien een bal tegen de netten nabij de green van hole 5/14 en 6/15 ligt of de speler wordt door zo’n net belemmerd bij het innemen van zijn stand of zijn voorgenomen swing, mag de speler:

a. Handelen volgens Regel 19.2 (Onspeelbare bal in algemeen gebied)
b. Als extra optie, met bijtelling van één strafslag, de bal droppen in de dichtstbijzijnde dropping zone, ook al is deze dichter bij de hole. De droppingzone is het gebied van één                    stoklengte rondom de witte tegel. De droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a. 

Veiligheidshekken

Indien bij het spelen van hole 2/11 of 4/13 het beschermende hek op hole 3/12 zich op de speellijn van de speler bevindt:

• Mag de speler deze belemmering zonder straf ontwijken door een bal te droppen in de droppingzone  nabij het beschermingshek en van daar te spelen.
• Echter het gebruik van deze optie is uitsluitend toegestaan als de bal dichterbij de hole ligt dan waar de droppingzone zich bevindt (zie Regel 14.3)

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Vaste obstakels vlak bij de green

Een belemmering door een vast obstakel vlak bij de green (zoals een sprinkler) mag worden ontweken volgens Regel 16.1.
De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.
Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

 binnen twee clublengten van de green ligt, en
 binnen twee clublengten van de bal.

Uitzondering: Een vast obstakel vlak bij de green mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.


TIJDELIJKE GEDRAGSREGELS I.V.M. COVID19

Vlaggenstok

Bij het uitholen mag de vlaggenstok NIET uit de hole worden weggenomen. De bal wordt geacht te zijn uitgeholed als de bal tot stilstand is gekomen binnen de omtrek van de hole en enig deel van de bal zich onder het maaiveld bevindt. |
Op verzoek van de speler mag iemand anders de vlaggenstok, als deze scheef staat, rechtop houden (uitsluitend met behulp van een stok).

Straf voor een overtreding van deze gedragsregel (het verwijderen van de vlaggenstok uit de hole):
1e overtreding: waarschuwing
2e overtreding: 1 strafslag
3e overtreding: 2 strafslagen
4e overtreding: Diskwalificatie

Scorekaart
In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in Regel 3.3B staat het spelers vrij om ervoor te kiezen de scorekaart niet uit te wisselen. Zolang het duidelijk is wie de marker is geweest en of deze marker akkoord is met de gemaakte score, hoeft de scorekaart ook niet fysiek door de marker te worden ondertekend.

 

Lees meer