privacyverklaring

Afbeeldingsresultaat voor persoonsgegevens
Privacyverklaring Omnisportvereniging De Kieviten 

CAMERATOEZICHT

Versie 16 mei 2022

De Kieviten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.                                                                                               

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons aan de privacywet. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document,
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, 
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als De Kieviten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, vragen heeft hierover, neem dan contact op.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van leden en vrijwilligers:

De Kieviten verwerkt persoonsgegevens in de ledenadministratie voor de volgende doelstellingen:

-Het inzetten van leden bij sportactiviteiten,
-Het uitnodigen van leden voor clubevenementen,
-Het inzetten van ouders van leden bij vrijwilligersactiviteiten,
-Het registreren van sporters zoals bij gebruik van de golfbaan of tennisaccommodatie,
-Het informeren van leden d.m.v. nieuwsuitingen zoals de digitale nieuwsbrief of e-mailberichten,
-Het factureren van de jaarlijkse contributie of lockerhuur,
-Het evalueren van sporters in spelersvolgsystemen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Uitvoering van de overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Kieviten de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
-Naam en adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Geboortedatum
-Geslacht
-Bankgegevens
-Sportervaring
-Verklaring omtrent Gedrag (voor de trainers) 

2 Verstrekking van gegevens aan derden:

De gegevens die u aan De Kieviten geeft kunnen wij aan derde-partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 Zo maken wij gebruik van een derde-partij voor: 
-Het verzorgen van de internetomgeving van de website,
-Het verzorgen van alle administratieprocessen,
-Het plannen van sportactiviteiten en evenementen,
-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen,
-Het ondersteunen van de sportactiviteiten door sportbonden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

3. Binnen de EU:
De Kieviten verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. Jeugd: 
De Kieviten verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van jeugd (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

5. Bewaartermijn:
De Kieviten verwerkt uw persoonsgegevens voor bovengenoemde verwerking voor de periode dat u lid bent of als vrijwilliger actief bent, en tot twee jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar. 

6. Beveiliging: 
De Kieviten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

-Alle personen die namens De Kieviten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
-We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is,
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten,
-We evalueren regelmatig onze maatregelen,
-Wij beperken het gebruik van fysieke documenten en Excel-documenten met persoonsinformatie,
-Alleen functionarissen die vanuit hun functie persoonsinformatie nodig hebben, krijgen toegang tot de voor hen relevante informatie,
-Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

7. Rechten omtrent uw gegevens: 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt sommige gegevens aanpassen in uw persoonlijke account of neem contact op met de ledenadministratie. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

8. Klachten: 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nlvindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen. 

9. Vragen: 
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
Email: secretaris@kieviten.nl
Bezoekadres: Dr. Mansveltkade 11, 2242 TZ WASSENAAR
KvK nummer 40409256 

 

 

  

Downloads: